HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

 

Verslag van de jaarvergadering 2023, gehouden op 12 oktober 2023 in de Cuyperszaal

 

Agenda

• Opening door de voorzitter

• Verslag van de jaarvergadering van 24 februari 2021

• Jaarverslag 2021 en 2022 van de secretaris

• Planning 2023-2024 door de secretaris

• Jaarverslag 2021 en 2022 van de penningmeester

• Verslag van de kascontrolecommissie

• Verkiezing van de kascontrolecommissie

• Begroting 2023

• Bestuursverkiezing

• Uit de Werkgroepen

• Rondvraag en sluiting

• Quiz

 

Opening.

De voorzitter, Jan Bedaf opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal woord van welkom aan Bart van Eekelen van het Brabants Heem. De voorzitter memoreert dat het al even geleden is dat we op deze manier een jaarvergadering konden houden. Hier waren allerlei oorzaken voor Corona, het sluiten van Hotel de Kroon, geen toestemming om dit te doen in de Vossenberg, Fideï et Arti, wat ook gesloten was. Ook ons 35 jarig bestaan, waar we iets speciaals van wilde maken is geruisloos voorbij gegaan. Er is wel in bestuur over gesproken maar we konden het niet realiseren. Gelukkig begint het tij te keren en kunnen we nu onze jaarvergadering houden met de traditionele quiz.

Dit betekent wel dat we nu meerder jaren terug kijken en dat geldt ook voor de cijfers maar daar gaat de penningmeester op in.

Tot slot is het belangrijk te noemen dat we als kring gaan verhuizen. Over drie weken zal men beginnen met de verbouw van de kapel van St. Anna. Op de eerste verdieping komt de KBO en op de begane grond de bibliotheek, visit Halderberge, vluchtelingenwerk en de Heemkunde Kring. Als alles volgens plan loopt dan verhuizen we eind 2024. Wat er met de Drie Koningen gebeurt is niet duidelijk, we hebben dit met de berging verkocht aan de gemeente.

 

Verslag van de jaarvergadering van 24 februari 2021.

Door de secretaris Cor van Oers: Deze was geheel digitaal en daar waren 71 deelnemers online. Hier waren destijds weinig bijzonderheden. Het verslag is nog na te lezen door alle leden want dit staat op de web-site. Er worden geen vragen over gesteld. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze altijd nog stellen.

 

Jaarverslag over 2021 en 2022

Door de secretaris: Normaal gezien houden we onze vergadering in april en kijken dan terug op het jaar wat dan achter ons ligt. Nu is het oktober en kijken we naar 2 jaren terug. Begin 2020 werden we overvallen door corona en moest het clubhuis sluiten. Ook thema avonden konden geen doorgang vinden. Dat betekende dat we andere wegen zijn gaan verkennen, o.a. de digitale weg.

Zo hebben in deze periode 3 webinars  georganiseerd.

Het werd technisch elke keer steeds een stukje beter.  Aantal deelnemers was zeer hoog (soms zelfs > 160) en de waardering was hoog, er is ook een evaluatieformulier verstuurd.

 

Webinar 1 Historie Oudenbosch 1

Onderwerpen Markt 68 - de oude Agathakerk - Sint Anna

Datum 2-12-2020

Kijkers 164

 

Webinar 2 Historie Oudenbosch 2

Onderwerpen Kees Raaymakers - het Station - Mariaschool - het jaarboek

Datum 29-12-2021

Kijkers 163

 

Webinar 3 Historie Oudenbosch 3

Onderwerpen de Sterrenwacht - Ziekenhuis - Wijnhandel van Spaandonk

Datum 18-5-2022

Kijkers 109

 

Duidelijk is dat we met deze digitale weg een groot aantal mensen weten te bereiken. Tevens is er in beide jaren een jaarboek uitgebracht.

Ook is er in 2022 een start gemaakt met twee nieuwe werkgroepen waarover later meer. In 2022 werd alles qua corona langzaam weer normaal en kon ook het clubhuis weer worden opengesteld. Maar er bleven obstakels zoals door de voorzitter aangehaald.

 

De planning voor 2023-2024

Is dat we vooral ook blijven werken aan deze activiteiten. We willen weer twee webinars organiseren in de komende winter. Daarnaast staat ook de excursie en het jaarboek weer op de planning. Ook willen we meer van onszelf via nieuwe media laten horen. U kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram. Er ligt zeker ook een uitdaging ondanks het stabiele ledenaantal, ook de jongeren meer aan ons te binden.

 

Verslag van de penningmeester

Daarna was het woord aan de penningmeester, Ad Dirken, waarbij de volgende zaken aan de orde kwamen:

Verslag van de kascontrolecommissie

Verkiezing van de kascontrolecommissie

Begroting 2023

 

 

 

Vanwege corona hadden we (net als alle verenigingen) dispensatie om elk jaar een jaarvergadering te houden vandaar dat we dit nu over een aantal jaren tegelijk bekijken.

De kascontrolecommissie over 2019-2020 bestond uit Ine Goossens, Henk Damen en Guido van Doorn. Deze hebben destijds de cijfers goedgekeurd. De kascontrolecommissie over 2021-2022 bestaat uit Rien de Leeuw en Guido van Doorn.

De penningmeester licht toe, dat we als vereniging er financieel gezond voor staan. Afgelopen jaren was het uitgaven niveau laag omdat we weinig activiteiten hadden (geen excursie bv). Wel zijn energiekosten gestegen. De grootste uitgave is het jaarboek.

Het aantal leden ligt rond de 380 en is redelijk constant. De kascontrolecommissie heeft de stukken bekeken en oordeelt dat alles ordentelijk is verlopen en vastgelegd. Aan de penningmeester wordt decharge verleend.

Over de begroting 2023 waar we nu inmiddels al in oktober zijn is een soortgelijk beeld te zien. Hier zijn geen grotere veranderingen. De onzekere factor zijn de energiekosten. De heren Rien de Leeuw en Piet Dingemans worden gekozen als de nieuwe kascontrolecommissie voor de komende periode.

 

Bestuursverkiezing.

Er zijn twee bestuursleden aftredend en ook niet verkiesbaar: Bernard den Braber en Kees Heskens. Helaas is Bernard vanwege de griep niet aanwezig. Voordat we overgaan tot de verkiezing van nieuwe bestuursleden staat de voorzitter nadrukkelijk stil bij het vertrek van Kees als bestuurslid (dat van Bernard zullen we op een ander moment moeten doen). Kees is zeer lang lid van de kring. Hij was er altijd en de woorden collegiaal en dienstbaar komen voorbij en trouw voor iedereen die hem een vraag stelde. Geen mens die zo goed de weg wist zowel in de Drie Koningen als in de berging. Kees zit 21 jaar in het bestuur. Voor zijn trouwe bestuursjaren en werk voor de kring overhandigt de voorzitter hem dan ook een mooi cadeau.

Hierna neemt ook dhr. Bart van Eekelen, van het Brabants Heem het woord. Bart licht kort toe wat het Brabants Heem kan betekenen voor de lokale kringen. En daarna richt hij zijn woorden tot Kees die uit zijn handen een oorkonde en het zilveren draagspeld mag ontvangen. Zeer verdiend voor Kees na zijn lange intense inzet voor de kring!

Bart van Eekelen (Brabants Heem) richt het woord tot het afscheidnemende bestuurslid Kees Heskens

Na deze korte plechtigheid stellen de nieuwe bestuursleden, Michel Bakkers en Jeroen Konings zich kort voor aan de vergadering. In de vergadering is na vragen van de voorzitter geen behoefte aan een schriftelijke stemming. Beide heren worden met acclamatie verkozen als nieuw bestuurslid van Heemkundige Kring Broeder Christofoor.

 

Vanuit de werkgroepen

Er zijn twee inhoudelijke werkgroepen actief, te weten werkgroep Straatnamen en de werkgroep Oudenbosch OudenNieuw. De werkgroep Straatnamen neemt elke keer de naam van een straat onder de loep en de resultaten hiervan komen onder andere ook in het jaarboek. De werkgroep Oudenbosch OudenNieuw richt zich vooral op panden en laat zien hoe deze veranderen in de tijd en wat hun historie is. Deel van deze info komt ook in het jaarboek maar een ‘lichtere’ versie welke erg visueel is ingericht wordt ook gebruikt in social media zoals Facebook en Instagram.

 

Rondvraag

Bij de rondvraag wordt nog een korte vraag gesteld over de opmaak van het jaarboek. Dit wordt bilateraal meteen door Jeroen opgepakt. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 

Sluiting

De voorzitter sluit om 21.00 de vergadering en we gaan verder met de QUIZ.

 

Cor van Oers, secretaris

 

 

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze facebook pagina.

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze pagina's op facebook en instagram